Müftülere Resmi Nikah Yetkisi 2017'de çıkan yasa ile ilgili bilgiler.

 KAPADOKYA BALAYI PAKETLERİ BALON TURU DAHİL

Nikah işlemleri için gerekli evraklar

 • 1- Nüfus cüzdanı,T.C.K.K. veya Geçici Kimlik Belgesinin  aslı ve fotokopilerinin olması (resimli olması gerekmektedir.)
 • 2- Evlenecek Çiftlerden birinin Nikah işlemi yapmak istediği  yerleşim yerinde ikamet ettiğini  belgeleyen Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi.(İkameti olmayanlar bağlı oldukları Belediye Evlendirme Dairesinden, izin belgesi alarak Nikahını işlemi yaptırmak istediği  evlendirme dairesine  müracaat edebilirler).
 • 3- En az 6 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez).
 • 4- Nikah işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli yaş şartı;  16 yaşını doldurup,17 yaşından  gün almış  adaylar Aile Mahkemesin den izin belgesi alarak ,  17 yaşını doldurup, 18 yaşından gün alan evlilik adayları ise  anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir).
 • 5- Evlenecek Çiftlerin Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları son medeni durumlarını  belirten nüfus kayıt örnekleri ve fotokopileri.
 • 6- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların nikah işlemi için  Aile Mahkemesi’nden iddet müddeti kaldırılması kararı almaları zorunludur.
 • 7- Daha önceden evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni durumları .
 • 8- Evlenecek çiftlerden birisi veya her ikisi Yabancı uyruklu ise Pasaportun Noter tasdikli tercümesi ve  Konsolosluklardan  alınacak bekarlık belgesi İstanbul Vilayet Hukuk İşleri Bürosundan onaylatılıp, 3 adet fotokopi çekilecek. Bulunduğu ilde konsolosluğu yoksa Ankara’daki Büyükelçiliklerinden alınacak bekarlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak.
 • 9- Yabancı uyruklular için Vize ve pasaportun süresi bitmiş ise [ nikah işlemleri ] için müracaat edemezler.
 • 10- Evlenecek çiftlerin Sağlık ile ilgili yapması gereken işlemler; sağlık raporları ve fotokopileri. Hükümet Tabipliği, Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinden alınacaktır.(sağlık raporundaki gerekli testler:HIV-ELISA, HBSAC-SARILIK, VDRL-SİFİLİS VE AKCİĞER RÖNTGENİ)
 • 11- Müracaat işlemleri sabah 08.30-11.30 saatleri arasında olup çiftlerin işlemlere birlikte  gelmeleri gerekmektedir.
 • 12- İşlemler için  evraklar siyah pilot kalem veya dolma kalem ile doldurulacaktır.
 • 13- Evlenecek çiftlerden herhangi birisi ,mal ayrılığı talebinde bulunacak ise
 • noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ , müracaat işlemi sırasında yanlarında bulunduracaklardır.( 1 asıl,1 fotokopi)
 • 14- Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin  nikah başvuru işlemi sırasında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmaları gerekmektedir.
 • 15- Başvuru  evrakları işleme alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 ay dır.
 • 16-  2 adet posta pulu verilmesi gerekecektir.

1. NİKAH İLE İLGILI ÖNEMLİ BİLGİLER

1.1 DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. 6 aylık bu süre  içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

 

1.2 EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi adına bir belge verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde veya yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler.

 

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

 

1.2.1 NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ 

Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

 

1.3 ŞAHİTLİK ŞARTLARI 

Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Evlenecek çiftlerden herhangi birisinin; annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikah şahidi olabilir.)

Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

 

1.4 EVLENME ENGELLERİ

1.4.A Hısımlık; 

1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile

yeğenleri arasında

2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile

diğerinin üst soy ve alt soyları arasında evlilik yapılamaz.

3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi

arasında evlenme yapılamaz.

1.4.B Evli olmak; 

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

1.4.C  Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez.
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

1.4.D Gaiplik durumunda; 

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez

1.4.D Sağlık raporunun bulunmaması

1.5 KADININ SOYADI

Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

 

1.6 MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır.
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

 

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

 

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

 

1.7 ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.

Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü'nden versiyon iki çok dilli 'Evlenme Ehliyet Belgesi' almaları gerekmektedir.

 

1.8 VEKALETNAME

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

 

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği” dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

1-) KENDİ SOYADIMI EŞİMİN SOYADIYLA KULLANABİLİR MİYİM?

 

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187.maddesidir) Evlendirme memurluğuna evlenme müracaatı sırasında belirtildiği taktirde evlenme cüzdanında ve nüfus cüzdanında kadın kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

2-)EVLENME YAŞI EN ERKEN KAÇTIR?

          "Erkek ya da kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. 17 yaşını doldurmuş olanlar Anne izniyle evlenebilir. 16 yaşını doldurmuş olan erkek ve ya kadın mahkeme izni ile evlenebilir.

 

3-)17 YAŞIMI DOLDURDUM. ANNEM VE BABAM YAŞAMADIĞI İÇİN KİMİN İZNİ İLE EVLENEBİLİRİM?

 

Anne ve babanız yoksa mahkeme kararı ile velayeti verilen vasinin mahkeme kararı yazısı ve kimlik aslı ile evlenme dairesine gelip imza atması gerekir. Noterden muvafakatname de verebilir.

 

4-İZİN BELGESİ NE DEMEKTİR?

 

İkamet ettiğiniz yere başvurup başka bir evlendirme dairesinde evlenmek istediğinize dair alınan beyannamedir.

 

5-İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİDİR?

 

Kimlik   aslı   ve fotokopisi,  sağlık  raporu  ve  3  adet  fotoğrafla  bulunduğunuz belediyeye başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

6-İZİN BELGESİ ALIRSAM NE KADAR SÜRE GEÇERLİ ve HANGİ BELEDİYELERE BAŞVURABİLİRİM ?

Verilen izin belgesi 6 ay(180 gün) geçerlidir. Türkiye’nin her yerinde , yabancı ülkelerde Türk Konsolosluklarında geçerlidir.

 

7- NİKAH KIYILDIKTAN HEMEN SONRA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİP KİMLİK YENİLEMESİ YAPABİLİR MİYİZ?

Evlendiğiniz tarihten itibaren 10 gün sonra nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 

8- EVLENMEK İÇİN BÜTÜN ŞARTLAR SAĞLANMASINA RAĞMEN MEMURUN NİKAH KIYMAMA DURUMU VAR MI?

 

Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.

 

KAPADOKYA BALAYI FIRSATLARI

Kapadokyada uygun fiyatlarla balayı tatili planlarınız için 0507 817 1884 arayabilir veya www.kapadokyaihlarakonaklari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.. Kapadokya balayı konusunda tecrübeli ekibi ile hizmet vermeye hazırdır.

kapadokya balayı

kapadokya balayı

kapadokya balayı

Nikah İşlemleri
Sık Sorulan Sorular

Evet şarttır. Başvuru geçersiz sayılacaktır. Nüfus il müdürlüğünden kimliklerinizi yeniletebilirsiniz.
Nikah İşlemleri Ücreti 2019 Yılı Tarifesi; Nikah ücretleri genel olarak tüm belediyelerde ortalama aynı fiyatlara kıyıl maktadır.
Belediyelerin nikah salonlarında kıyılan nikahlar hafta içi ise bir çoğunda ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ücret talep eden belediyeler için ise maksimum 150 TL ile 450 TL arasında fiyatlar bulunmaktadır. Daha yüksek ücret taleplerde kesinlikle itiraz etmelisiniz.
Belediyelerin nikah salonlarında Hafta sonu düğün ücretleri ise 600 TL ‘den başlamaktadır. Belediyenin salonunun büyüklüğüne göre fiyat 900 TL ‘ ye kadar çıkmaktadır.
Düğününüze Nikah memurunu çağıracak iseniz fiyatlar 350 TL ‘den başlamaktadır. Belediyelerin bu konuda sabit bir fiyatı yoktur. Nikah memurunu düğüne getirmek için 350 TL ile 750 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Nikah memurunun size ayırdığı saat ise ortalama 60 dakikadır.
Ayrıca Avrupa yakasında olan bir belediyenin nikah memurunu Anadolu yakasındaki bir düğün salonuna getirmek isterseniz fiyatlar ortalama %50 civarında artmaktadır.
Kan grubu, Hepatit yönünden (HBs Ag, Anti HCV), AIDS yönünden(Anti HIV) Frengi yönünden (VDRL), Akdeniz Anemisi (Talasemi) tahlili
Kan grubu tayini anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak için yapılır.
Çiftler arasında kan uyuşmazlığı, kan grubu ile değil kanınızda ki Rh faktörü ile ilgilidir.Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu durumlarda görülebilir.
Aşağıdaki durumlarda ise kan uyuşmazlığı bulunmamaktadır çiftler arasında:
Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif ise kan uyuşmazlığı yoktur. Kadın Rh negatif, erkek Rh i negatif ise de uyuşmazlık yoktur. Kadın Rh pozitif , erkek Rh pozitif ise uyuşmazlık yoktur.
Kan uyuşmazlığının varlığının önceden bilinmesi muhtemel gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında doktorlarca gerekli tedbirlerin alınarak bebekte ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumları engeller.
18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes nikah şahitliği yapabilir. Kişinin annesi, babası ya da kardeşleri de nikah şahidi olabilir. Nikah şahidi olan kişilerin TC kimlikleri ile birlikte nikah kıyacak memura bildirmeleri gerekmektedir.Çiftlerin en mutlu günlerine resmi olarak en az 2 kişinin tanıklık etmesi gerekir. Çiftler nikah şahitleri ile birlikte nikah masasına oturur ve nikahları kıyılır. Bu mutlu günlerine çiftlerin yakınları da eşlik eder. Nikah şahidi olmak için 18 yaşını doldurmak ve akli dengesi yerinde olması gerekmektedir. Çiftlerin yakın akrabaları da nikah şahidi olabilir. Kaynak: 2018 Nikah başvuru evrakları, evlilik cüzdanı ve nikah salonu ücretleri ne kadar, nikah başvuru nereye yapılır?
16 yaşını doldurup,17sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi. 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir).
Evlilik başvurusu müracaat tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir.

Nikah İşlemleri Forum

Forum sayfamızdan aklınıza takılan soruları sorun veya sorulan soruları cevaplayın...