Nikah Başvurusu Nasıl Yapılır?

Müftülere Resmi Nikah Yetkisi 2017 yeni yasa ile ilgili bilgiler.

 KAPADOKYA BALAYI PAKETLERİ BALON TURU DAHİL

Nikah işlemleri için gerekli evraklar

1- Nüfus cüzdanı,T.C.K.K. veya Geçici Kimlik Belgesinin  aslı ve fotokopilerinin olması (resimli olması gerekmektedir.)

2- Evlenecek Çiftlerden birinin Nikah işlemi yapmak istediği  yerleşim yerinde ikamet ettiğini  belgeleyen Nüfus Müdürlüğünden alınacak yerleşim belgesi.(İkameti olmayanlar bağlı oldukları Belediye Evlendirme Dairesinden, izin belgesi alarak Nikahını işlemi yaptırmak istediği  evlendirme dairesine  müracaat edebilirler).

3- En az 6 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi kabul edilmez).

4- Nikah işleminin gerçekleşebilmesi için gerekli yaş şartı;  16 yaşını doldurup,17 yaşından  gün almış  adaylar Aile Mahkemesin den izin belgesi alarak ,  17 yaşını doldurup, 18 yaşından gün alan evlilik adayları ise  anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir).

5- Evlenecek Çiftlerin Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları son medeni durumlarını  belirten nüfus kayıt örnekleri ve fotokopileri.

6- Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların nikah işlemi için  Aile Mahkemesi’nden iddet müddeti kaldırılması kararı almaları zorunludur.

7- Daha önceden evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni durumları .

8- Evlenecek çiftlerden birisi veya her ikisi Yabancı uyruklu ise Pasaportun Noter tasdikli tercümesi ve  Konsolosluklardan  alınacak bekarlık belgesi İstanbul Vilayet Hukuk İşleri Bürosundan onaylatılıp, 3 adet fotokopi çekilecek. Bulunduğu ilde konsolosluğu yoksa Ankara’daki Büyükelçiliklerinden alınacak bekarlık belgesi Dışişleri Bakanlığına onaylatılacak.

9- Yabancı uyruklular için Vize ve pasaportun süresi bitmiş ise [ nikah işlemleri ] için müracaat edemezler.

10- Evlenecek çiftlerin Sağlık ile ilgili yapması gereken işlemler; sağlık raporları ve fotokopileri. Hükümet Tabipliği, Sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlama Merkezlerinden alınacaktır.(sağlık raporundaki gerekli testler:HIV-ELISA, HBSAC-SARILIK, VDRL-SİFİLİS VE AKCİĞER RÖNTGENİ)

11- Müracaat işlemleri sabah 08.30-11.30 saatleri arasında olup çiftlerin işlemlere birlikte  gelmeleri gerekmektedir.

12- İşlemler için  evraklar siyah pilot kalem veya dolma kalem ile doldurulacaktır.

13- Evlenecek çiftlerden herhangi birisi ,mal ayrılığı talebinde bulunacak ise

noterden işlem yaptırmış oldukları MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİNİ , müracaat işlemi sırasında yanlarında bulunduracaklardır.( 1 asıl,1 fotokopi)

14- Kızlık soyadını kullanmak isteyenlerin  nikah başvuru işlemi sırasında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmaları gerekmektedir.

15- Başvuru  evrakları işleme alındığı tarihten itibaren geçerlilik süresi 6 ay dır.

16-  2 adet posta pulu verilmesi gerekecektir.

 

DOSYALARIN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Evlenme dosyalarının geçerlilik süresi, “Evlenme Ehliyet Belgesi”nin düzenleme tarihinden itibaren altı aydır. 6 aylık bu süre  içerisinde evlenme akdi yapılmadığı takdirde dosya iptal edilir.

 

EVLENME İZİN BELGESİ

Evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde evlenme izin belgesi adına bir belge verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler yurt içinde veya yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir belgeye gerek kalmaksızın evlenebilirler.

 

“Evlenme İzin Belgesi” verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerlidir.

 

NİKAH GÜNÜ VERİLMESİ 

Çiftler en erken müracaat tarihini takip eden ikinci gün evlenebilirler. Nikah gün ve saat rezervasyonu müracaat sırasında ve müracaatı takip eden altı ayı geçmeyecek şekilde yapılmaktadır.

 

ŞAHİTLİK ŞARTLARI 

Nikah şahidi olabilmek için; ergin, ayırt edebilme gücüne sahip olmak ve şahitliğini yaptığı kişiyi tanımak şarttır.(Evlenecek çiftlerden herhangi birisinin; annesi, babası, kardeşi veya çocuğu dahi nikah şahidi olabilir.)

Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, şahitlik ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve akdin yapıldığına şahittir.
Şahit olacak kişiler nikah öncesi kimliklerini görevli memura göstermek ve T.C kimlik numaralarını ve adreslerini bildirmek zorundadır.

 

EVLENME ENGELLERİ

a) Hısımlık; 

1- Üst soy ve alt soy arasında; kardeşler arasında amca dayı hala ve teyze ile

yeğenleri arasında

2- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile eşlerden biri ile

diğerinin üst soy ve alt soyları arasında evlilik yapılamaz.

3- Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin çocukları torunları ve eşi

arasında evlenme yapılamaz.

b) Evli olmak; 

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında önceki evliliğin ölüm boşanma veya evliliğin her hangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme akdi yapılamaz.

c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin geçersiz olduğuna hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın boşanma veya evliliğin geçersizliğine dair mahkeme kararı olmadan veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üçyüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez.
Ancak kadın üçyüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde bu bekleme süresi ortadan kalkar.

d) Gaiplik durumunda; 

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe

yeniden evlenemez

e) Sağlık raporunun bulunmaması

KADININ SOYADI

Kadın evlenince kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya nüfus müdürlüğüne yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.

 

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ

Eşler arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığı durumda mal varlıkları ortakdır.
Eşler, isterlerse bir mal rejimi sözleşmesiyle, kanunda belirlenen rejimlerden birini kabul edebilirler. Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

 

İDDET KARARI: Medeni durumu değişen bayanların, tescil tarihinden itibaren 300 (üç yüz) günlük evlenme yasağının mahkeme kararı ile kaldırılması.

 

BEKARLIK VE DOĞUM BELGESİ: Yabancı uyruklu başvuru sahiplerinin hazırlaması gereken belgedir. Noter onaylı pasaport çevirileri gerekmektedir. Hangi şartları kapsadığı konusunda memurluğumuzdan bilgi alınabilir.

 

ÇOK DİLLİ EVLENME EHLİYET BELGESİ:

Kendi ülkelerinden ve Türkiye’deki konsolosluklardan alınan doğum belgesi-bekarlık belgesi, evlenme ehliyet belgesi ve ikamet tezkerelerindeki yazı karakterleri ile pasaporttaki yazı karakterlerinin aynı olması zorunludur. Aksi takdirde evraklar kabul edilmeyecektir.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 19.12.2011 tarihinde yayınlamış olduğu mevzuat uygulaması yazısına göre 2. maddesinde belirtilen “tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise çok dilli Evlenme Ehliyet belgesi verilecektir” der.

Bu nedenle; Nüfus Müdürlüğü'nden versiyon iki çok dilli 'Evlenme Ehliyet Belgesi' almaları gerekmektedir.

 

VEKALETNAME

Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri veya gelemeyen adayın vekalet vermesi zorunludur. Bunun için noterden özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimliği ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu açıkça belirtilmesi şarttır. Evlendirme Yönetmeliği 17. madde vekaletnamede kişilerin nüfus cüzdan fotokopileri arka sayfada onaylı olmalıdır. Nüfus cüzdan fotokopileri nüfus cüzdanı bilgilerine göre olmalıdır.
(Sürücü Belgesi / Pasaport dökümü bilgileri kesinlikle kabul edilmez.)

Resmi nikah akdi yapılmadan kesinlikle dini nikah yapılamaz.

 

Yukarıdaki bilgiler “Türk Medeni Kanunu” ve “Evlendirme Yönetmeliği” dikkate alınarak hazırlanmıştır.

 

SIK SORULAN SORULAR

 

1-) KENDİ SOYADIMI EŞİMİN SOYADIYLA KULLANABİLİR MİYİM?

 

(Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187.maddesidir) Evlendirme memurluğuna evlenme müracaatı sırasında belirtildiği taktirde evlenme cüzdanında ve nüfus cüzdanında kadın kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.

 

2-)EVLENME YAŞI EN ERKEN KAÇTIR?

          "Erkek ya da kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez. 17 yaşını doldurmuş olanlar Anne izniyle evlenebilir. 16 yaşını doldurmuş olan erkek ve ya kadın mahkeme izni ile evlenebilir.

 

3-)17 YAŞIMI DOLDURDUM. ANNEM VE BABAM YAŞAMADIĞI İÇİN KİMİN İZNİ İLE EVLENEBİLİRİM?

 

Anne ve babanız yoksa mahkeme kararı ile velayeti verilen vasinin mahkeme kararı yazısı ve kimlik aslı ile evlenme dairesine gelip imza atması gerekir. Noterden muvafakatname de verebilir.

 

4-İZİN BELGESİ NE DEMEKTİR?

 

İkamet ettiğiniz yere başvurup başka bir evlendirme dairesinde evlenmek istediğinize dair alınan beyannamedir.

 

5-İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN HANGİ BELGELER GETİRİLMELİDİR?

 

Kimlik   aslı   ve fotokopisi,  sağlık  raporu  ve  3  adet  fotoğrafla  bulunduğunuz belediyeye başvuru yapmanız gerekmektedir.

 

6-İZİN BELGESİ ALIRSAM NE KADAR SÜRE GEÇERLİ ve HANGİ BELEDİYELERE BAŞVURABİLİRİM ?

Verilen izin belgesi 6 ay(180 gün) geçerlidir. Türkiye’nin her yerinde , yabancı ülkelerde Türk Konsolosluklarında geçerlidir.

 

7- NİKAH KIYILDIKTAN HEMEN SONRA NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDİP KİMLİK YENİLEMESİ YAPABİLİR MİYİZ?

Evlendiğiniz tarihten itibaren 10 gün sonra nüfus müdürlüğüne başvurabilirsiniz.

 

8- EVLENMEK İÇİN BÜTÜN ŞARTLAR SAĞLANMASINA RAĞMEN MEMURUN NİKAH KIYMAMA DURUMU VAR MI?

 

Evlenmenin yapılacağı sırada taraflardan birinin iradesinin serbestçe açıklanmasını engelleyici ruh hali içinde bulunduğunun davranışlarından açıkça anlaşılması halinde evlendirme memuru bu durumu taraflara bildirerek evlenmeyi erteleyebilir.

 

EVLENME İŞLEMLERİ;


Giriş;

 • Evlenme, bir kadın ve bir erkeğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde bir aile kurmak amacı ile yapmış oldukları medenî hukuk sözleşmesidir.


 • Evlendirme Memuru;

Belediye bulunan yerlerde Belediye Başkanı veya bu işle görevlendireceği Memur,

Köylerde Muhtardır.

Bakanlık;

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine, Nüfus müdürlüklerine,

İl ve İlçe Müftülüklerine ve ilgili Dış Temsilciliklere evlendirme memurluğu görev ve yetkisi verebilir.

Bir evlenme ancak yukarıda sayılan evlendirme memurlarının önünde yapıldığı takdirde geçerli surette vücut bulabilir.

 • Evlenme töreninin asli şartlarından birisi de, evlenme sözleşmesinin resmi memur önünde yapılmasıdır.

Evlenecek olan kadın ve erkeğin evlenme sözleşmesinin yapılması sırasında bizzat hazır bulunması ve iradelerini aynı zamanda birbiri ardından açıklamaları da şarttır.

Evlenme töreninin yapılmasında ergin iki tanığın da hazır bulunması ge­reklidir.

Evlenme töreninin tamamlanmasından sonra evlendirme memuru­nun, evelemenin Kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu yüksek sesle açıkla­ması ve tarafların, tanıkların ve evlendirme memurunun evlenme kütüğünü imzalamaları gereklidir. Bundan sonraki aşamada ise “evlenenlere aile cüzdanı verilmesi” “evlenmenin nüfus idaresine bildirilmesi” ve “evlenmenin aile kü­tüklerine tescil edilmesi” işlemleri gerçekleştirilir.

 • Evlendirme memurluklarının evlenmeye yönelik adli sorumlulukları da bulunmaktadır.

Nüfus idareleri, evlenmeyi aile kütüklerine tescil ederken Evlendirme Yönetmeliğinin 56 ncı maddesine göre;

1-Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran,

2-Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran,

3-Gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kimseler hakkında

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere du­rum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir.

İLKELER :

1- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 134’üncü maddesinde “Birbirle­riyle evlenecek erkek ve kadın”, 136’ncı maddesinde”Erkek ve kadın­dan her biri” ibareleri yer almıştır. Buna göre evlenme, bir kadın ve er­keğin usulüne göre yetki verilmiş bir memur önünde aile kurmak amacı ile meydana getirdikleri bir birliktir.

2- Tek evlilik esastır.

3- Türk Medeni Kanununun 145’inci maddesi uyarınca ikinci evlilik mut­lak butlan sebebidir.

4- Evlenme, evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır.

5- Evlenme, evlendirme memurunun evleneceklerden her birine birbirle­riyle evlenmek isteyip istemedikleri sorusuna tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda oluşur.

6- Türk Medeni Kanununun 129’uncu maddesi uyarınca;

a- Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile ye­ğenleri arasında,

b- Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,

c-. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.” evlenme yasaktır.

7- Yeniden evlenmek isteyen kişi önceki evliliğinin sona erdiğini ispatla­mak zorundadır.

8- Gaipliğine karar verilen kişinin eşi mahkemece evliliğinin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

9- Evlilik sona ermişse, kadın evliliğinin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak doğum yapılması bu süreyi ortadan kaldırır veya bekleme süresi mahkeme kararı ile kaldırı­lır.

10- Akıl hastaları evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.

EVLENDİRME MEMURUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :


Evlendirme memurunun görev, yetki ve sorumlulukları arasında;

- Evlenme başvurularını kabul etmek

- Evlenme dosyasını hazırlamak

- Evlenmeyi yapmak

- Aile cüzdanını düzenlemek

- Evlenme bildirimi düzenleyerek evlenmeyi nüfus müdürlüğüne bildirmek

- Evlenme kütüğü, evlenme dosyası ve evlenme bildirimlerini korumak

Hususları bulunmaktadır.

Evlenme Ehliyeti ve Şartları ;

 

On sekiz yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

 1. a) On yedi yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile
 2. b) On altı yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir.

Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.(2)

Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

YETKİ SINIRI ;

Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre kendilerine evlendirme memur­luğu yetkisi verilen görevlilerin bu yetkileri; büyükşehir belediye başkanları ile büyükşehir içindeki belediye evlendirme memurlukları için büyükşehir be­lediye hudutları, diğer belediye başkanları veya görevlendirecekleri memur­lar, il ve ilçe müftüleri veya köyde görevli olan görevlileri için yetki alanında bulunan il, ilçe ve belde belediye hudutları, muhtarlar için o köy hudutları ile sınırlıdır.

 1. EVLENME DOSYALARINDA BULUNACAK BELGELER

13.1. Başvuruya Eklenecek Belgeler

Evlenme başvurusunda bulunan kadın ve erkekten, evlenmeye ehil olup olmadıkları ve evlenmelerine engel bir durumun bulunup bulunmadığı husus­larının saptanmasını sağlamak amacıyla bazı belgeler istenmektedir. Bu belge­lerin neler olduğu Evlendirme Yönetmeliğinin 20’nci maddesinde yer almıştır.


Evlenme dosyasına aşağıdaki belgeler konulur:

 1. a) Beyanname (İzin belgesi talebinde evlenme izin belgesi iki örnek olarak düzenlenir.)
 2. b) Rıza belgesi.
 3. c) Vesikalık fotoğraf.
 4. d) Nüfus kayıt örneği veya evlenme ehliyet belgesi.

Sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.

EVLENME İŞ ve İŞLEMLERİ ;

 • Müracaat; Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.

Yerleşim yeri köy olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin nüfus müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Vekil Eliyle Müracaat:  Evlenecek kişi müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekâletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır. Vekaletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.


Müracaatta Usul;

 • Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "beyanname" ile yapılır.

Müracaat sırasında taraflar Fotoğraflı Nüfus Cüzdanları, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesi göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez.

 

 • Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte müracaat etmeleri esastır.


 • Vesikalık Fotoğraf (6 Adet) (Fotoğrafın, renkli ve ön cepheden baş açık, sivil giysilerle çekilmiş olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.)


4)  On sekiz (18)  yaşını doldurmuş, mahkemece vesayet altına alınmamış olan erkek ve kadın başka bir kimsenin rızası veya iznine bağlı olmaksızın evlenir. Ayrıca;

 1. a) On yedi (17) yaşını tamamlayan erkek ve kadın velinin izni, veli yoksa vasi veya vesayet makamının izni ile,
 2. b) On altı (16) yaşını dolduran kadın ve erkek hakimin izni ile, evlenebilir.

Ancak; ayırt etme gücüne sahip olmayanlar ile on beş (15) yaşını dolduran küçükler, mahkemece ergin kılınsa dahi evlenemez.

Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin vermeyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçük ve kısıtlının evlenmesine izin verebilir.

5)- Evlendirme memuru, müracaat eden her Türk vatandaşından Nüfus Kayıt Örneğini veya Evlenme Ehliyet Belgesini ister ve dosyaya ekler; Kimlik Paylaşımı Sistemini kullanan Evlendirme Memurlukları Nüfus Kayıt Örneğini veya Evlenme Ehliyet Belgesini sistem üzerinden temin eder. Sadece Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesine göre evlenme yapılamaz.

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

 

 

 

 

6) Evlenme engelleri;

 1. a) Hısımlık;

1- Üstsoy ve altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,

2-Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoy ve altsoy arasında,

3-Evlat edinen ile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoy ve eşi arasında, evlenme yapılamaz.

 1. b) Evli olmak;

Nüfus kaydına göre evli görünen bir kimse yeniden evlenemez. Müracaat sırasında, önceki evliliğin ölüm, boşanma veya evliliğin herhangi bir sebeple mahkeme kararı ile son bulmuş olması halinde, evlenme engeli ortadan kalkar. Ancak buna rağmen, bu durum aile kütüklerine tescil edilmedikçe yeniden evlenme yapılamaz.(1)

 1. c) Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması;

Boşanmış, evliliğin butlanına hükmedilmiş veya kocası ölmüş kadın, boşanma veya evliliğin butlanına dair mahkeme kararı veya kocasının ölüm tarihinden itibaren üç yüz gün geçmedikçe yeniden evlenemez. Ancak kadın üç yüz günlük süre dolmadan önce doğum yaptığı veya mahkemece bu sürenin kısaltılmasına veya kaldırılmasına karar verildiği takdirde, kadın için bekleme süresi ortadan kalkar.

 1. d) Gaiplik durumunda;

Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.

 

7)- Sağlık raporunun/resmi sağlık kurulu raporunun bulunmaması;

24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa dayanılarak, 17/8/1931 tarihli ve 11682 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamnamede öngörülen usul ve esaslar doğrultusunda sağlık raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.

Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.


8) Yerleşim yeri köy olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin Belediye Evlendirme Memurluklarına ya da o yerin Nüfus Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

Yabancılar için, yetkili merkezi makamlarca veya o devletin yerel temsilcilikleri tarafından kişinin adını, soyadını, ana ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel halinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir.

Evlendirme memurluğunca belgelerin doğruluğundan şüphe edilmesi halinde, Bakanlık aracılığı ve Dışişleri Bakanlığı kanalı ile ilgili devletin temsilciğine gönderilmek suretiyle doğruluğu tevsik ettirilebilir.

Vatansız, mülteci ve vatandaşlık durumu düzgün olmayanların evlenme ehliyet belgelerinin ise bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtildiği üzere, kayıtların tutulduğu makamlarca, kişinin tam künyesi ile kayıttaki bilgilere göre evlenmesine engel halinin olup olmadığını belirtir şekilde ve tasdiklenmiş olması gerekir.

Evlenme ehliyet belgelerinin asılları evlenme dosyasında saklanır.

Yabancıların, beyannamede beyan ettikleri adres esas alınır. Adrese ilişkin başka bir belge istenmez.

Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.


9) Evlendirme memuru, evlenme talebine dair beyannamenin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını, yaşlarının küçüklüğü veya kısıtlama sebebiyle ana, baba veya vasinin rızası ya da hakimin izninin zorunlu olduğu durumlarda rızanın veya hakim izninin, rıza belgesi vasi tarafından imzalanmışsa vasi tayinine dair mahkeme kararının bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlar veya tamamlatır ve beyannamenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre evlenmenin yapılacağı gün ve saati bildirir.

Evlenmenin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur.


10) Evlenmenin Türk Medeni Kanununda ve Evlendirme Yönetmeliğinde belirtilen yerlerde yapılması.

 

Evlenme töreni kural olarak herhangi bir yerde değil, ancak Kanunun belirtmiş olduğu yerde yapılabilir. (TMK m.141) Evlenme töreninin yapılacağı yeri evlendirme dairesi olarak belirtmiştir. Ancak aynı madde, evleneceklerin istemi üzerine törenin evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilmesine imkan tanımaktadır.

Evlendirme Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinde; “Evlenme törenlerinin ilgili makamlarca bu iş için tahsis edilmiş olan resmi salon veya yerlerde yapılması esastır.

Ancak tarafların isteği üzerine;

 1. a) İkametgahlarda, özel bina veya salonlarda,
 2. b) Tutuklu veya hükümlüler için Cumhuriyet Savcılığınca izin verilmesi üzerine ceza veya tutukevinde,
 3. c) Hastalar için baştabibin veya müdürün izin vermesi üzerine hastanelerde, evlenme yapılabilir.

Evlenme töreni yapılması istenen, ancak evlenmenin mahiyeti ile bağdaşmayan veya tarafların serbestçe iradelerini açıklamalarına imkan vermeyen yerlerde veya mabetlerde resmi evlenme töreni yapılamaz. Bu durumda evlendirme memuru evlenmeyi erteler.” öngörülmüştür.


11) Şahitlik Şartları;

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 141’inci maddesi uyarınca “Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme memurunun ve ayırt etme gücüne sahip ergin iki tanığın önünde açık olarak yapılır. Ancak, tören evleneceklerin istemi üzerine evlendirme memurunun uygun bulacağı diğer yerlerde de yapılabilir. “hükmü yer almıştır.

Buna göre evlenme töreni iki ergin ve ayırt etme gücüne sahip tanığın önünde ve açık olarak yapılmak zorundadır. Tanıklıkta kadın ve erkek ayrımı olmadığı gibi, uyrukluk durumu ya da kişinin vatansız veya mülteci olması tanıklığa engel değildir. Ancak şahit, tanıklık ettiği kişiyi tanımak zorundadır.

Şahit, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve evlenmenin yapıldığına şahittir.


12) Kişinin kendinde sarhoşluk, sara gibi nöbet hali ya da tehdit gibi baskı nedeniyle hareket veya konuşmaları tam kontrol altında bulunamama durumunun açıkça anlaşılması üzerine evlendirme memuru evlenmeyi birkaç saat veya başka bir güne erteleyebilir.

13) Resmi memurun önünde yapılması;

Evlenmede resmi memurun da iradesinin noksansız olması gerekmektedir. Bu nedenle, evlendirme memurunun evlenme sırasında sarhoşluk, hipnotiz­ma, akıl hastalığı gibi sebeplerle temyiz kudretinden geçici veya sürekli olarak yoksun olması halinde, yine evlenme yoklukla maluldür.

Evlenme şartlarının bulunmadığının anlaşılması veya belgelerin verilme­sinin üzerinden altı ayın geçmiş olması halinde, evlendirme memuru evlenme törenini yapamaz (TMK.140) Evlendirme Yönetmeliğinin 22’nci maddesinde de Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bu­lunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdir­de, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir.

Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında dış temsilcilikleri­mizde evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenme­sine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.

Evlenme ehliyet belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.

Bu belgeye dayanarak evlenmeyi yapan, Evlenme Beyannamesi ve Evlenme İzin Belgesini veren evlendirme memurluğuna yapılan evlenmeyi 15 gün içinde bildirmekle görevlidir.” hükmü ile buna paralel bir düzenleme yapılmıştır.


14) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 187. Maddesi uyarınca “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir.”15) İmza Atamayanlar ve Bedeni Eksiklikleri Olanlar ;

Evlenmek için müracaat edenlerden imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sol elinin işaret parmağının izi alınır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mührü de basılır. Sol el işaret parmağının bulunmaması halinde parmak izi sırası; başparmak, orta parmak, yüzük parmağı ve küçük parmak şeklindedir. Eğer sol elinin parmakları eksikse, parmak izi sırasına göre mevcut olan parmağın izi alınır. Sol elin olmaması halinde sağ el için, sol elde belirtilen işlem uygulanır ve bu durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir.

Sağır ve dilsizlerin evlenmeye dair isteklerini özel işaretlerle belirlemeleri iradelerini açıklamaları manasına gelir. Gerek müracaat sırasında ve gerekse tören sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu özel işaretlerden anlayanlar aracılığıyla işlem sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzaları alınır.

16) Evlenmeye İtiraz, Usul ve Süre;

Evlendirme yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında “Ev­lenme dosyası hazırlanırken evlenme gününden önceki günün mesai saati bi­timine kadar ilgililerce, tarafların evlenmeye ehil olmadıkları veya evlenme manilerinden birinin bulunduğunu ileri sürerek evlenmenin yapılmasına yazılı olarak itiraz edebilirler.” öngörülmüştür.

Bu düzenleme ile evlenmenin başvurudan sonra en erken 24 saat sonra ya­pılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Aksi durumda, başvurunun yapıldığı gün evlenme yapılması itiraz için tanınmış sürenin engellenmesini ortaya çıkartır ki bu durum madde hükmüne aykırılık teşkil eder.


17)  Cumhuriyet Savcılığının İtiraz Yetkisi;

4721 sayılı Kanunun 146’ncı maddesinde “Mutlak butlan davası, Cumhu­riyet savcısı tarafından re’sen açılır. Bu dava, ilgisi olan herkes tarafından da açılabilir.“öngörülmüştür. Söz konusu maddenin birinci fıkrasında Cumhuriyet savcılarına re’sen dava açma görevi düzenlenmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 146’ncı maddesindeki hüküm Yönetmeliğin 25’inci maddesinin birinci fıkrasıyla ifade bulmuştur.

Söz konusu yönetmeliğin 24’üncü maddesinde belirtildiği gibi, başvuru iş­leminin tamamlandığı gün için evlenme gün ve saat tespiti yapılmamalı, gerek ilgililerin, gerekse Cumhuriyet Savcılarının yapabileceği itiraza işlerlik kazan­dırmak amacı ile en erken bir gün sonraya gün verilmelidir.

 

18)  Evlenmede esas şartlara uymama

Evlenme töreninin aslî şartları, bir evlenmenin meydana gelebilmesi için mut­laka yerine getirilmeleri gerekli olan şartlardır. Aslî şartlara uyulmamış, yani evlenmenin resmi bir memur önünde ve onun katılımıyla yapılmamış olması veya evleneceklerin iradelerini bizzat açıklamamış bulunmaları halinde geçerli bir ev­lenme meydana gelmez. Evlenme töreninin aslî şartlarına uymamanın yaptırımı da, evlenmenin yokluğudur.

19) Esas dışındaki şartlara uymama;

Türk Medeni Kanununun 155’inci maddesi hükmü evlendirme memuru önün­de yapılmış olan bir evliliğin “kanunun diğer şekil kurallarına uyulmaması sebe­biyle butlanına karar verilemeyeceğini” açıkça ifade etmektedir.

Bu sebeple, evlenme töreninin tanıksız ya da tek tanıkla veya gizli olarak ya­pılmış olmasına yahut eşlerin evlenme kütüğünü imzalamamış bulunmalarına karşın yine de evlenme geçerli bir surette meydana gelmiş olur.

 

20) Evlenme sırasında evlilik dışında doğmuş olan ortak çocukları bildirme;

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 293’üncü maddesinde “Eşler, evlilik dışında doğmuş olan ortak çocuklarını, evlenme sırasında veya evlenmeden sonra, yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıldığı yerdeki nüfus memu­runa bildirmek zorundadırlar.” öngörülmüştür.

Bu kapsamda evlenecek çiftler evlenme sırasında ya da müracaat sırasın­da evlendirme memuruna evlenmeden önce doğan çocukları evlendirme me­muruna bildirebilirler. Evlendirme memuru da evlendirme işleminden sonra bildirimin nüfus müdürlüğüne gönderilmesiyle beraber bu konuda ilgililerin vermiş oldukları dilekçeyi, dilekçe vermemiş iseler evlendirme memurluğunca tutanağa geçirilmiş sözlü beyanlarını nüfus müdürlüğüne bildirir.


 

 

21) Uluslararası Aile Cüzdanı Verilmesi ;

Evlenen her çifte evlenme töreni biter bitmez evlendirme memurluğunca düzenlenmiş bir Uluslararası aile cüzdanı verilir. (TMK.143/1) Ayrıca; Evlen­menin yapılmaması halinde, doldurulmuş aile cüzdanları, evlendirme memur­luğunca usulüne göre imha edilir. İmha edilen aile cüzdanının seri ve numara­sının evlendirme memurluğunun bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne bildiril­mesi gerekmektedir.


22) Evlenmenin Nüfus Müdürlüğüne Bildirilmesi ve Aile Kütüklerine Tescili;

Yurt içinde; evlendirme yetkisi ve görevi verilmiş olanlar, evlenmenin ya­pıldığı tarihten başlayarak on gün içinde düzenlenecek üç örnek evlenme bildi­riminin iki örneğini o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür. Dış temsilciliklerce yapılan evlenmelere ilişkin bildirimler otuz gün içinde, Türk vatandaşı olan kişinin kayıtlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne gönderilir.


23) Denetim; Evlendirme memurluklarını;

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek yet­kililer

- Mülkiye müfettişleri

- Valiler

- Kaymakamlar

- İl nüfus ve Vatandaşlık müdürleri

- İlçe nüfus müdürleri

- Belediye başkanları

- İl ve ilçe müftüleri

tarafından denetlenebilir. Bu sayılanlar dışında kalan hiçbir makam veya personel evlendirme memurluklarını denetlemeye yetkili değildir.

Evlendirme Yönetmeliği uyarınca denetim, yetkili olanlarca her zaman ya­pılabilir. Ancak her evlendirme memurluğunun üç yılda bir denetlenmesi ge­reklidir. Denetim sırasında tespit edilen tenkit ve tavsiyeyi gerektiren hususlar bir rapora bağlanarak örnekleri ilgili memura, il nüfus ve vatandaşlık müdür­lükleri ile ilçe nüfus müdürlüklerine gönderilir.


24) Ceza Hükümleri;

Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, kendisi evli olma­makla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran, gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran kişiler 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 230’uncu maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere du­rum belgelerle birlikte Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir.


25) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununu göre MAL REJİMİ;

 1. Yasal mal rejimi

Madde 202- Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır.

Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kanunda belirlenen diğer rejimlerden birini kabul edebilirler.


 1. Mal rejimi sözleşmesi
 2. Sözleşmenin içeriği

Madde 203- Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

 1. Sözleşme ehliyeti

Madde 204- Mal rejimi sözleşmesi, ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar tarafından yapılabilir.

Küçükler ile kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızasını almak zorundadırlar.

III. Sözleşmenin şekli

Madde 205- Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır.

Ancak, taraflar Evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.

Mal rejimi sözleşmesinin taraflarca ve gerektiğinde yasal temsilcilerince imzalanması zorunludur.

Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilir.

Mal rejimi sözleşmesi, noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Evlenme başvurusu sırasında da taraflar hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak bildirebilirler. Mal rejimi sözleşmesinin gerektiğinde yasal temsilcilerce de imzalanması zorunludur.

Evlendirme memurları, evlenecek olan kadın ve erkeği seçmiş oldukları mal rejimini beyana davet etmek zorunda değildir. Evlenecek olanların mal rejimine ilişkin seçimlerini bildirmemeleri evlendirme işleminin yapılmasına engel teşkil etmez. Evlendirme memurları evlenecek olan kişilerin yasal mal rejimi yerine seçimlik rejimlerden birini seçmiş olmaları halinde bu yöndeki seçimlerini kabul edebilirler. Evlendirme memurları, evlenecek kişilerin yasal mal rejimi ile ilgili yasadaki düzenlemelerden ya da seçimlik rejimlerden birini seçmelerine rağmen, seçimlik rejimde yasadaki düzenlemelerden farklı anlaşmaları kabul edemez. Evlenecek olan kişiler bu konularda ancak notere gidebilirler.

Evlenecek kişilerin evlendirme memurluğuna seçimlik mal rejimine ilişkin belge ibraz etmeleri veya evlendirme memurluğunda bu amaçla belge düzenlenmesi halinde, belgeyi düzenleyen veya onaylayan makamın adı ile tarih ve sayı bilgileri evlenme kütüğündeki ilgili alana yazılır. Söz konusu belgeler ilgililerin evlenme dosyasında muhafaza edilir.


26)- EVLENME EHLİYETİ;

 

26.1 Evlenme ehliyet belgesi ;

Evlenme ehliyetini belirleyen kurallar; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 124 ilâ 133 üncü maddeleri ile düzenlenmiştir. Medeni Kanunumuzun bu maddelerinde, evlenme ehliyetinin unsurlarından olan yaş, ayırt etme gücü, küçüklük, kısıtlılık, hısımlık, gaiplik, bekleme süresi ve akıl hastalığı halleri ayrı ayrı ele alınmıştır. Evlenecek kişilerin yasada belirtilen evlenme yaşına gelmiş olmaları, ayırt etme gücüne sahip olduğu halde küçük ya da kısıtlı olanların ise evlenebilmek için yasal temsilcilerinin rızasının alınması zorunludur. Ayrıca; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 129 uncu maddesinde yer alan hususlardan birinin varlığı halinde evlenmenin yapılmaması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Evleneceklerin her ikisinin de Türk vatandaşı olması halinde söz konusu modülden “Evlenme Ehliyet Belgesi” düzenlenip kullanılacaktır. Tarafların birinin Türk vatandaşı diğerinin yabancı olması halinde ise “Çok Dilli Evlenme Ehliyet Belgesi” verilecektir.

Kimlik Paylaşımı Sistemi versiyon-2 ‟Evlenme Ehliyet Belgesi” sorgulama servisini kullanan evlendirme memurlukları sistem üzerinden “Evlenme Ehliyet Belgesi” ni düzenleyeceklerdir. Kimlik Paylaşımı Sistemi versiyon-2 kullanamayan evlendirme memurlukları ile Kimlik Paylaşımı Sistemine bağlı olmayan evlendirme memurlukları ise “Evlenme Ehliyet Belgesi”ni bulundukları yerin ilçe nüfus müdürlüğünden temin ederek evlenme işlemini gerçekleştireceklerdir.


26.2 Yabancı makamlarca verilen evlenme ehliyet belgesi

Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonuna üye Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesine Dair Sözleşmeye taraf ülkelerin düzenledikleri evlenme ehliyet belgelerinin dışında diğer ülke makamlarınca düzenlenen evlenme ehliyet belgelerinde ortaya çıkan aksaklığın giderilmesi açısından; yetkili makamlarca verilen ve usulüne uygun onaylanmış evlenme ehliyet belgelerinde “evlenme belgesi”, “evlenmek için”, “evlenebilir”, “ehliyet belgesi”, “evlenmek niyetiyle ilgili”, “beyanname”, “bekârlık belgesi” başlıklarından biri ile medeni halin yer alması durumunda bu belgelere göre evlenme yapılacaktır.

Evlenme ehliyet belgelerinde yukarıda belirtilen başlıklardan birinin bulunmaması halinde ise belgede medeni hali dışında yer alan “evlilik kaydı yoktur”, “evlenmemiştir”, “evlilik kaydına rastlanmamıştır”, “hiç evlenmemiştir” gibi ibarelerin kişinin “evlenmesinde sakınca bulunmadığı” kapsamında değerlendirilerek düzenlenen bu belgelere göre evlendirme yapılmasında bir sakınca görülmemektedir.

Medeni Kanunumuzun 145 inci maddesi bekâr bir kişinin evli biri ile evlenmesini yasakladığından bekar olan Türk vatandaşı bir kadını milli hukuku çok evliliğe olanak sağlayan evli bir yabancı erkek ile evlenmesi Türk hukuku uyarınca söz konusu olamaz. Belirtilen nedenlerle, evlenme ehliyet belgelerinde özellikle medeni hali titizlikle incelenerek mevzuata aykırı durumlarda evlenme yapılmayacaktır.

Evlendirme Yönetmeliğin 20 nci maddesindeki değişiklik ile yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgelerinin tasdik işlemleri Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesi hükümlerine göre yapılacaktır.

 

26.3 Çok dilli evlenme ehliyet belgesi;

Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonuna üye ülkelerce 05 Eylül 1980 tarihinde Münih’te imzalanan ve ülkemizce de onaylanarak yürürlüğe giren 20 nolu sözleşme uyarınca hazırlanan uluslararası çok dilde evlenme ehliyet belgesinin tanziminde yeknesaklığın sağlanması amacıyla aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

1- Türk vatandaşı ile evlenmek isteyen yabancının kimliğine ilişkin bilgiler kişinin ibraz edeceği pasaport, kimlik kartı, doğum belgesi gibi kimlik bilgilerini ihtiva eden resmi ve güncel belgelere dayalı olarak evlenme ehliyet belgesinin “yabancı eşe ait bölümü” ne aktarılacaktır. Böylece belgenin her iki bölümünün de doldurulması sağlanmış olacaktır.

2- Evlenme ehliyet belgesinin yabancı eşe ait bölümünün düzenlenmesi esnasında ibraz edilen belgeler üzerinden tespit edilemeyen bilgiler ile ilgili haneler çizgi (-) ya da (x) işareti ile iptal edilecektir. Böylelikle, belge sahiplerinin belgenin tanziminden sonra belge üzerine herhangi bir bilgi aktarmasına fırsat verilmeyecek ve ilgililer bu konuda uyarılacaktır. Sonradan tespit edilen bilgiler ancak belgeyi tanzim eden yetkililerce ilave edilecek, yapılan işlem mühürlenip paraflanacaktır.

3- Evlenme ehliyet belgelerinin yetkililerce imzalanıp tasdik edilmesi zorunludur.

4-MERNİS Uygulama Yazılımında yer alan evlenme ehliyet belgeleri üzerinde ek alanlar açılmayacak, belgelerin orijinalliği korunacaktır.


26.4 Saklı nüfuslar için düzenlenen evlenme ehliyet belgesi

Vatandaşlık durumu düzgün olmayanlar kütüğüne kayıtlı saklı nüfuslara evlenme ehliyet belgesi düzenlenirken Türk Medeni Kanununun 129 uncu maddesinde belirtildiği şekilde akrabalık bağının tespiti sistem tarafından yapılamadığından bu husus ilgili nüfus personeli tarafından nüfus kayıtları sorgulanarak gerçekleştirilecektir.


27) Ceza Hükümler ve Dinsel Tören; (Evlendirme Yönetmeliğinin 56. Maddesi)

Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik işlemi yaptıran, gerçek kimliğini saklamak suretiyle bir başkasıyla evlenme işlemi yaptıran, aralarında evlenme olmaksızın evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar ve evlenmenin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimseler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 230 uncu maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere durum belgelerle birlikte Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir.

[ nikah işlemleri ] 2019 gerekli evraklar nelerdir? +nikah için gerekli evraklar 2019 yılında değişiklik varmı? nikah işlemleri için gerekli evraklar nelerdir? [ nikah işlemleri ücreti ] ne kadardır? nikah için ne kadar para lazım? nikah tarihi kaç ay önceden alınır? 2019 +yıldırım nikahı kaç para? ikametgah dışında nikah işlemleri nasıl yapılır?

nikah sonrası işlemler nikah cüzdanı nikah belgeleri nikah başvurusu nikah işlemleri 2018 gerekli evraklar nikah sonrası nüfus cüzdanı

KAPADOKYA BALAYI FIRSATLARI

Kapadokyada uygun fiyatlarla balayı tatili planlarınız için 0507 817 1884 arayabilir veya www.kapadokyaihlarakonaklari.com adresini ziyaret edebilirsiniz.. Kapadokya balayı konusunda tecrübeli ekibi ile hizmet vermeye hazırdır.

kapadokya balayı

kapadokya balayı

kapadokya balayı

Nikah İşlemleri
Sık Sorulan Sorular

Evet şarttır. Başvuru geçersiz sayılacaktır. Nüfus il müdürlüğünden kimliklerinizi yeniletebilirsiniz.
Nikah İşlemleri Ücreti 2019 Yılı Tarifesi; Nikah ücretleri genel olarak tüm belediyelerde ortalama aynı fiyatlara kıyıl maktadır.
Belediyelerin nikah salonlarında kıyılan nikahlar hafta içi ise bir çoğunda ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ücret talep eden belediyeler için ise maksimum 150 TL ile 450 TL arasında fiyatlar bulunmaktadır. Daha yüksek ücret taleplerde kesinlikle itiraz etmelisiniz.
Belediyelerin nikah salonlarında Hafta sonu düğün ücretleri ise 600 TL ‘den başlamaktadır. Belediyenin salonunun büyüklüğüne göre fiyat 900 TL ‘ ye kadar çıkmaktadır.
Düğününüze Nikah memurunu çağıracak iseniz fiyatlar 350 TL ‘den başlamaktadır. Belediyelerin bu konuda sabit bir fiyatı yoktur. Nikah memurunu düğüne getirmek için 350 TL ile 750 TL arasında bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Nikah memurunun size ayırdığı saat ise ortalama 60 dakikadır.
Ayrıca Avrupa yakasında olan bir belediyenin nikah memurunu Anadolu yakasındaki bir düğün salonuna getirmek isterseniz fiyatlar ortalama %50 civarında artmaktadır.
Kan grubu, Hepatit yönünden (HBs Ag, Anti HCV), AIDS yönünden(Anti HIV) Frengi yönünden (VDRL), Akdeniz Anemisi (Talasemi) tahlili
Kan grubu tayini anne ile baba arasında olabilecek kan uyuşmazlığını saptamak için yapılır.
Çiftler arasında kan uyuşmazlığı, kan grubu ile değil kanınızda ki Rh faktörü ile ilgilidir.Yalnızca kadının Rh negatif, erkeğin ise Rh pozitif olduğu durumlarda görülebilir.
Aşağıdaki durumlarda ise kan uyuşmazlığı bulunmamaktadır çiftler arasında:
Kadın Rh pozitif, erkek Rh negatif ise kan uyuşmazlığı yoktur. Kadın Rh negatif, erkek Rh i negatif ise de uyuşmazlık yoktur. Kadın Rh pozitif , erkek Rh pozitif ise uyuşmazlık yoktur.
Kan uyuşmazlığının varlığının önceden bilinmesi muhtemel gebelik öncesinde veya gebeliğin başlangıcında doktorlarca gerekli tedbirlerin alınarak bebekte ortaya çıkabilecek rahatsız edici durumları engeller.
18 yaşını dolduran, akli dengesi yerinde olan herkes nikah şahitliği yapabilir. Kişinin annesi, babası ya da kardeşleri de nikah şahidi olabilir. Nikah şahidi olan kişilerin TC kimlikleri ile birlikte nikah kıyacak memura bildirmeleri gerekmektedir.Çiftlerin en mutlu günlerine resmi olarak en az 2 kişinin tanıklık etmesi gerekir. Çiftler nikah şahitleri ile birlikte nikah masasına oturur ve nikahları kıyılır. Bu mutlu günlerine çiftlerin yakınları da eşlik eder. Nikah şahidi olmak için 18 yaşını doldurmak ve akli dengesi yerinde olması gerekmektedir. Çiftlerin yakın akrabaları da nikah şahidi olabilir. Kaynak: 2018 Nikah başvuru evrakları, evlilik cüzdanı ve nikah salonu ücretleri ne kadar, nikah başvuru nereye yapılır?
16 yaşını doldurup,17sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden izin belgesi. 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne-baba muvafakatnamesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş veya ayrılmış ise velayet nüfus kaydı ile belgelenecektir).
Evlilik başvurusu müracaat tarihinden itibaren 6 ay geçerlidir.

Nikah İşlemleri Forum

Forum sayfamızdan aklınıza takılan soruları sorun veya sorulan soruları cevaplayın...